ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง General Accounting Staff

ตำแหน่ง   General Accounting Staff

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีงบประมาณ การบันทึกการตั้งสำรอง การจัดทำบัญชีภาษีและการนำยื่นภาษี การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การจัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองโดยทั่วไป และกฎหมายภาษีอากร
2. จัดทำและตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายวันและรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
3. ติดตามยอด ตรวจสอบ ยอดหนี้ค้างรับ เพื่อให้ดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎระเบียบของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22-28 ปี
3. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สมัครงาน
ตำแหน่ง Programmer

ตำแหน่ง    Programmer 

ความรับผิดชอบ

พัฒนาและการเขียนโปรแกรมดังนี้
1. C# (Windows Application)
2. Microsoft SQL Server 2008
3. Managemenmt Tools / Crystal Report
4. HTML , ASP , PHP , CSS , Java Script
5. Objective-C,Swift,C#.Net  and wordpress

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการพัฒนา Objective-C,Swift,C#.Net
มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website ได้ในระดับชำนาญการ
มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft SQL Server เป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันเป็นอย่างดี

สมัครงาน